Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady korzystania ze sklepu internetowego, wskazuje prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta, jak również zasady i tryb zawierania Umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
Sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.mateuszgola.pl, prowadzony jest przez Mateusza Golę działającego pod firmą Mateusz Gola z siedzibą w Warszawie 00-639, ul. Marszałkowska 27/35 m.32, posiadającego numer NIP 7010008828, REGON 142559697.

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sprzedawca Mateusz Gola prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Gola z siedzibą w Warszawie 00-639, ul. Marszałkowska 27/35 m.32, posiadającego numer NIP 7010008828, REGON 142559697.
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu lub oglądający jego zasoby.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę w ramach Sklepu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że z treści Umowy wynikać będzie, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Postanowienia Regulaminu mające zastosowanie do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zostały wprost w Regulaminie wskazane. W pozostałym zakresie do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorcy.
Sklep, Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.mateuszgola.pl.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, Produktu Cyfrowego lub E-konsultacji ze Sprzedawcą.
Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie, w tym o statusie ich realizacji.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów, Produktów Cyfrowych lub E-konsultacji do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.
Formularz kontaktowy – usługa dostępna w Sklepie, umożliwiająca wysłanie wiadomości elektronicznej Sprzedawcy, za pośrednictwem formularza znajdującego się w Sklepie.
Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, mogąca być przedmiotem Umowy, zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Produkt Cyfrowy – dostępny w Sklepie Produkt przeznaczony do sprzedaży w postaci elektronicznej, w formacie pdf lub mp3, jako treść cyfrowa, do odczytania lub odsłuchania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym.
E-konsultacja – konsultacja przeprowadzona z Klientem telefonicznie, online lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Produkt przedpremierowy – Produkt, który nie miał jeszcze premiery rynkowej. Oznaczony jest w Sklepie etykietą z napisem „Zapowiedź” lub „Przedsprzedaż” jeżeli jest możliwy do zakupu w przedsprzedaży. W przypadku zakupu takiego Produktu bieg terminu dostawy liczy się od dnia premiery.
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
Platforma internetowa, Platforma – platforma, na której znajdują się zakupione przez Klienta Produkty Cyfrowe.
Umowa sprzedaży, Umowa – umowa sprzedaży Produktu, Produktu Cyfrowego lub E-konsultacji zawierana albo zawarta przez Sprzedawcę z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Przedsprzedaż – Umowa Sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na Produkty przedpremierowe, której realizacja rozpocznie się z chwilą ukazania się wszystkich zamówionych Produktów.
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca świadczy usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu rejestracji (Formularz rejestracji) i utrzymywaniu Konta, możliwości złożenia Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, możliwości kontaktu za pośrednictwem Formularza kontaktowego, a także usługę Newsletter.

§ 3. Usługi

 1. Usługi świadczone przez serwis mateuszgola.pl mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
 2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient uzyskuje przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, odpłatności za usługę̨, możliwych form komunikacji, specyfiki usług świadczonych zdalnie
 3. Usługodawca w ramach serwisu mateuszgola.pl świadczy następujące formy odpłatnych usług:–  konsultacje online – to rozmowa wideo Klienta z Usługodawcą przeprowadzana za pomocą wskazanej przez usługodawcę platformy wideokonferencyjnej (m. in. Skype, Zoom).
 4. Świadczenie usług odpłatnych uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnego z ceną podaną przy usłudze w formularzu zamówienia.
 5. W celu rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu mateuszgola.pl niezbędne jest:
  a) wejście do serwisu – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu mateuszgola.pl

  b) wybranie zakładki „Umów spotkanie”
  c) wybór rodzaju i terminu konsultacji 
  d) wypełnienie formularza zamówienia zawierającego dane klienta w zakresie:
  imię
  nazwisko,
  adres zamieszkania
  adres e-mail

  e) dokonanie płatności przez bramkę płatności dostępną w Serwisie
  f) zaznaczenie oświadczenia o akceptacji regulaminu i polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.


6. Usługobiorca może korzystać z usług dostępnych w serwisie mateuszgola.pl z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych, o których mowa w niniejszeym Regulaminie.

§ 4. Warunki techniczne

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług elektronicznych serwisu mateuszgola.pl jest spełnienie przez Klienta minimalnych wymagań́ technicznych w zakresie sprzętu komputerowego oraz łącza internetowego. Minimalne wymagania sprzętowe:
 • Komputer z dostępem do sieci Internet
 • Szybkie łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1 Mb/s (pobieranie i wysyłanie)
 • Kamera internetowa, słuchawki, mikrofon
 1. Aby zrealizować́ zamówioną usługę̨ niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę̨ konta elektronicznego (adresu e-mail).

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź́ ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają̨ Usługobiorcy korzystanie z Usług.

§ 5. Zawarcie umowy

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez serwis dochodzi poprzez zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.
2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu mateuszgola.pl niezbędne jest zapoznanie się̨ i akceptacja wszystkich postanowień regulaminu
3. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji wizyty po uprzednim wypełnieniu formularza zamówienia, wyborze rodzaju usługi oraz terminu świadczenia usługi i dokonaniu płatności online za usługę.

4. Zawarcie umowy, w ramach której będą̨ świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie wybranych usług
5. Rezerwacja wizyty jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez serwis mateuszgola.pl na potrzeby świadczenia usługi konsultacji online.

6. Do zawarcia Umowy na warunkach przedstawionych w niniejszym Regulaminie korzystania z serwisu mateuszgola.pl dochodzi z chwilą wybrania i opłacenia usług. Fakt zawarcia Umowy jest każdorazowo potwierdzany wiadomością̨ e-mail, wysyłaną na adres podany przez Użytkownika podczas rejestracji.

7. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe na 48 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu. Po upływie tego czasu płatności nie będą̨ zwracane.

8. W przypadku odwołania wizyty przez Usługodawcę z powodów losowych, Usługodawca proponuje klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla klienta terminie lub zwracana jest opłata za wizytę̨, bądź jeśli klient tego sobie życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej wizyty.

§ 6. Zasady kontaktu Klienta ze Specjalistą

1. Usługodawca inicjuje kontakt z Klientem w ustalonym z Usługobiorcą przez Usługodawcę trybie.
2. W razie braku zalogowania się̨ do systemu Klienta w przeciągu 15 minut od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi, prowadzący konsultację ma prawo anulować spotkanie. Klientowi nie przysługuje wówczas prawo zwrotu opłaty za umówioną wizytę.
3. Jeśli Klient przewiduje opóźnienie w połączeniu z prowadzącym i powiadomi go mailowe lub telefoniczne- wówczas Specjalista będzie oczekiwał na połączenie z Klientem.
4. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe nie później niż̇ 48 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia wizyty. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu. Po upływie tego czasu płatności nie będą̨ zwracane.
5. W przypadku niemożności odbycia konsultacji z powodu lezącego po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę.
6. W przypadku odwołania wizyty przez Usługodawcę z powodów losowych, Usługodawca proponuje klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla klienta terminie lub zwracana jest opłata za usługę̨, bądź jeśli klient tego sobie życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej usługi.

§ 7. Płatności za usługi

1. Konsultacje są przez serwis mateuszgola.pl odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie https://mateuszgola.pl. Usługodawca oferuje możliwość opłacenia usługi za pośrednictwem bramki płatności internetowej.
2. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z innych form płatności po uprzednim kontakcie z usługodawcą serwisu pod adresem: kontakt@mateuszgola.pl
3. Usługobiorca z chwilą zamówienia usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz, zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
4. Dokonanie płatności następuje w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym operatora bramki płatności.
5. Opłata za wybraną usług świadczoną w ramach serwisu powinna być dokonana niezwłocznie, po dokonaniu wyboru usługi. W przypadku braku wpłaty usługa nie będzie realizowana, a rezerwacja zostaje anulowana.
6. Usługodawca wystawi Klientowi fakturę
7. Usługodawca może zmienić cenę za usługę z pierwszym dniem każdego miesiąca kalendarzowego. Usługi zarezerwowane przed terminem wejścia w życie nowego cennika usług pozostają dostępne dla Klienta w cenie zakupu.

§ 8. Prawa i obowiązki stron

1. Usługodawca:
a) w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
b) zobowiązuje się̨ zachować́ w tajemnicy informacje związane z Klientem uzyskane w ramach umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
c) kieruje się̨ polityką ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

d) ponosi odpowiedzialność́ za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

e) może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

f) w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
g) w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
h) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych
i) ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.
j) zakaz nagrywania konsultacji wideo, konsultacji bez uzyskania zgody Klienta w formie pisemnej.

2. Klient:
a) ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.
b) może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

c) ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

d) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.

e) zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących uszkodzić́ serwis lub system komputerowy. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości.
f) zobowiązuje się do nienagrywania konsultacji bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy,
 2. Prawo odstąpienia od umowy to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać́ złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godziny klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę.

§ 10. Postepowanie reklamacyjne i rozwiazywanie sporów

1.Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z płatnej części serwisu mateuszgola.pl w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.
2.Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Usługodawcy: kontakt@mateuszgola.pl
3.Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;
b) przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji – wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę̨ nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomoc wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu kontaktowym.
5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić́ roszczeń́ na drodze postepowania sądowego.
6. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą̨ działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
7. W przypadku nierozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony mogą dochodzić roszczeń na drodze postepowania sadowego.

§ 11. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administrator danych osobowych chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą̨ być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie serwisu www.mateuszgola.pl

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Klient, który zamierza skorzystać z usług serwisu www.mateuszgola.pl oświadcza:
a) zapoznał się z niniejszym Regulaminem;
b) w pełni akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu;
c) zapoznał się z treściami zamieszczonymi w serwisie www.mateuszgola.pl dotyczącymi bezpieczeństwa i prywatności
2. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść́ umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulamin następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu mateuszgola.pl
3. Usługodawca nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta podczas konsultacji online, osobom trzecim.
4. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu podczas konsultacji.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dni lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.